Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Fulfillyourdreams
0965 a9c4 390
Reposted fromrol rol viamiamor miamor
Fulfillyourdreams
0616 4886 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakobiety kobiety
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
8481 1778 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
Fulfillyourdreams
5004 c85d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine

June 20 2017

Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
5635 b379 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Fulfillyourdreams
5675 b8c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Fulfillyourdreams
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
Fulfillyourdreams

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
Fulfillyourdreams
2881 06c3 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasoko soko
Fulfillyourdreams
3858 9117 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
Fulfillyourdreams
3910 76af 390
the best way of travelling <3
Reposted frommowmihou mowmihou viasoko soko
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
7618 7158 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
Fulfillyourdreams
1775 4928 390

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Fulfillyourdreams
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Fulfillyourdreams
3707 ecd4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiamor miamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl