Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
2187 ffc5 390
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi vialikearollingstone likearollingstone
Fulfillyourdreams
4258 50b8 390
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai viamefir mefir
Fulfillyourdreams
1499 9aaf 390
Reposted fromagridoce agridoce viamefir mefir
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir

March 15 2018

Fulfillyourdreams
Reposted fromgruetze gruetze viacoffee coffee

March 14 2018

Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
2721 df55 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Fulfillyourdreams
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamywonderland mywonderland
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Fulfillyourdreams
8793 7bff 390
Reposted fromerial erial viaahora ahora
Fulfillyourdreams
9049 19c6 390
Reposted fromcountingme countingme vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl